måndag 13 januari 2014

Äntligen! Cykelplan för Visby

Jag har sedan jag började cykelpendla mer frekvent till jobbet, och framförallt sedan jag började jobba i södra Visby noterat en hel del "utmaningar" jag som cyklande ställs inför. Så här års är det ju snöröjningen som är det största problemet. Jag har på olika sätt försökt att påverka de som har ansvar för infrastrukturen för cyklingen i och runt Visby, d.v.s. Trafikverket och Region Gotland. Hittills med rätt magert resultat. Cykling har uppenbart varit ett lågprioriterat ämne. Därför är jag glad att cykling nu äntligen har kommit upp på Tekniska nämndens agenda. En cykelplan för Visby verkar vara på gång, och enligt den diffusa tidsplan som redovisats kommer den att tas fram under 2014. Enligt nämndens protokoll ska planen avhandla följande områden:

− Visioner, målbild och syfte
− Cykelns fördelar, som till exempel bättre hälsa, bättre miljö i form av mindre buller och mindre utsläpp, billigt och effektivt transportmedel.
− Gotlands goda förutsättningar för cykling.
− Hållbart resande och kopplingen till andra hållbara transportsätt.
− Tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet.
− Barnperspektivet och jämställdhet.
− Samhällsnyttan.
− Beskrivning av befintligt cykelnät.
− Förbättringsmöjligheter i befintligt cykelnät.
− Behov av utbyggnad av nya cykelvägar i Visby med omnejd.
− Utformning av gång- och cykelvägar.
− Klassificering av cykelnätet i form av huvudcykelstråk, sekundära cykelstråk, cykel i blandtrafik.
− Redovisning av kartor med befintliga cykelvägar (primära och sekundära), rekommenderade gator för cykel i blandtrafik samt planerade cykelvägar.
− Beskrivning av behov av mindre investeringsåtgärder i form av till exempel ändring av trafikreglering, justering av trafiksignaler, vägvisning för cyklister, cykelpumpar, cykelbarometrar, cykelboxar samt cykelräcken.
− Cykelparkering vid målpunkter och kollektivtrafikknutpunkter.
− Drift och underhållsåtgärder.
− Information till invånare och påverkansåtgärder.
− Beskrivning av samverkan med andra förvaltningar, aktörer samt Trafikverket.
− Beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av cykelplanens aktiviteter skall gå till.

Det ser ambitiöst ut, och jag hoppas verkligen att det inte slutar i endast ord och stora planer, utan också konkreta aktiviteter som gör det enklare att ta sig fram med cykel i och runt Visby. Jag kommer att följa arbetet, och lär återkomma till planen framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar