torsdag 28 mars 2013

Visby som cykelstad? Var god vänta!

Har just tagit del av Tekniska nämndens protokoll från i Januari i år. Det verkar som om miljöpartiets representant Matias Swartling driver frågan att göra Visby lite vänligare och tillgängligare för cyklister, om än med visst motstånd. De förslag som Matias lagt är bra t.ex. diskussion med Trafikverket om breddning av våra länsvägar, bygga bort alla plötsliga avslut i cykelvägen och lånecyklar kopplat till busskort. Tyvärr verkar få av förslagen vara genomförbara de närmaste åren. Mycket läggs på framtida eventuella utredningsuppdrag. Det enda konkreta är att snöröjningen för cyklister eventuellt blir bättre vintern 2013/2014 (mina synpunkter på snöröjning här och här), och att vissa gator i Visby innerstad eventuellt blir dubbelriktade (om enkelriktade gator i mitt inlägg om cykling i innerstaden).


Kommer enkelriktningarna i innerstaden att tas bort?
 Kan också notera vissa förslag som kan bli direkt kontraproduktiva om man vill öka cykling, t.ex. hjälmkampanj.
Trots goda intentioner från politiskt håll verkar det som om cykelfrågorna måste drivas med mer kraft om något ska hända.
Visby har goda förutsättningar att bli en riktigt bra cykelstad. Staden är kompakt bygd, vilket gör det möjligt för de flesta som bor och arbetar i Visby att ta cykel. Infrastrukturen för cykel är redan relativt bra, och med rätt små insatser kan det bli riktigt bra. Det krävs lite vilja, lite pengar, och i vissa fall modet att ta fighten mot bilismen.

Nedan ett utdrag från tekniska nämndens protokoll:

Cykeluppdraget enl TN § 149
AU § 7
Förvaltningen lämnar svar enligt nedan:
Bakgrund
Vid tekniska nämndens möte 2012-06-27 fick SBF i samband med behandlande av cykelplaner LK/SBF uppdrag att utreda Matias Swartlings förslag om ”Cykeluppdrag TN 120627”. I förslaget föreslags följande vara klart under 2012;
 • Enkelriktning i innerstaden ska bort för cyklister
 • Vägvisningsskyltar för cyklister
 • Prioritering av vinterunderhåll som kopplas till cykelkartor
 • Cykelkartor över hela ön, även på hemsidan
 • Information om cykel på hemsidan, på sikt med en ”vägplaneringsmodul”
 • Redovisning av plan för vad som skall prioriteras under nästa år
 • Uppstart av ”cykelpanel” med vana cyklister för att tillvarata deras
  synpunkter
 • Kampanj med hjälmutdelning i samarbete med företagssponsring.
  På lite längre sikt;
 • Prioritering av cykelplanens cykelvägar, med genomgående cykelbana
 • Undersök möjligheten att göra om bilgata till cykelväg
 • Bygga bort alla plötsliga avslut i cykelvägen
 • Cykelparkering i anslutning till bussar med möjlighet till lås och skåp för
  hjälm
 • Pumpplatser behövs där många cyklister rör sig
 • Lånecyklar kopplat till busskort
 • Diskussion med Trafikverket om breddning av våra länsvägar
 • Utökad och bättre möjlighet att få med cykel på bussen och möjlighet att
  köpa tur- och returbiljett.

  Bedömning
  Förvaltningen har tittat på det som föreslås skall utföras 2012. Att endast ta bort enkelriktningar för cyklister i Visby innerstad saknar lagstöd och kan därför inte genomföras. En statlig utredning har föreslagit en översyn av trafiklagstiftningen så att lagstiftningen för cyklister ändras. I avvaktan på att en lag ändring kommer till stånd kan det inte genomföras. Förvaltningen har försökt att få en lösning så att det går att cykla genom Visby innerstad från norr till söder och vice versa. Sträckan som fattas är den från Wallérs plats, Södra Kyrkogatan, Ryska Gränd och Norra Kyrkogatan.
  Dessa gator har föreslagits dubbelriktas för all trafik och att cyklister skulle få cykla på den östra sidan av Domkyrkan.Detta skulle medföra att man lagligt kan cykla genom innerstaden från norr till syd, syd till norr, öst till väst och väst till öst. Förvaltningen ställde därför en fråga till Visby Domkyrkoförsamling om hur församlingen ställde sig till detta förslag. Svaret från Domkyrkoförsamlingen blev att man inte ville ha cykling på kvartersmark vid Domkyrkan. Förvaltningen arbetar med att hitta en alternativ lösning som planeras att genom föras till våren 2013. Den alternativa lösningen kommer att innebära fler dubbelriktningar och en utökning av gångfartsområden.
Vägvisningsskyltar för cyklister finns redan men i liten omfattning. En utökning av hänvisningsskyltningen bör därför utredas.
En dialog med TKF har inletts för att identifiera de punkter där det är problem att snöröja för arbetspendling med cykel. När detta är färdigt kan cykelstråk som prioriteras i snöröjningen tas fram och anges i en cykelkarta där mål för snöröjningen kan anges. Tider där snöröjningen skall vara klar på dessa stråk kan anges på Regionens hemsida. Planeringen är att detta skall vara genomfört till vintern 2013/2014.
Cykelkartor över hela ön kan tas fram först när ansvaret för dessa cykelstråk är klar. En plan som anger vad som skall prioriteras 2013 kan tas fram först när besked om tillgängliga medel för ändamålet är fastlagt. Att starta en ”cykelpanel” finns inte resurser att genomföra 2012 men cyklister kan ändå uppmanas att komma med synpunkter till förvaltningen om framkomlighet och problem på nuvarande cykelstråk. Att starta en kampanj med hjälmutdelning i samarbete med företagssponsring finns heller inte resurser till under 2012.
Vad beträffar det som föreslås genomföras på längre sikt får det diskuteras och implementeras i kommande flerårsbudget.___
Följande synpunkter framkommer vid sammanträdet:
 • -  Snöröjningsproblem, och prioriterad snöröjning, att komma med en redogörelse i förhållande till cykeltrafik och att även barn och genusperspektiv tas hänsyn till.
 • -  Ta fram olycksstatistik vid dubbelriktade gator i innerstaden.
 • -  Undersöka möjlighet till partnerskap/sponsring av cykelhjälmar och
  pumpplatser.
 • -  Att ta fram cykelkartor och i app – kan högskolan vara med att utveckla
 • -  Kan NTF inbjudas till dialog om cykelperspektiv vid planering.
 • -  Enklare synpunktshantering på regionens hemsida.

  Snöröjningsuppdraget redovisas på nämndens sammanträde i januari.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
 • Lämna förvaltningens skrivelse som svar på tekniska nämndens uppdrag att utreda Matias Swartlings förslag ”Cykeluppdrag TN 120627”.
 • Att ta ställning till nya, framkomna synpunkter från arbetsutskottet. ___
  Nämnden diskuterar vid dagens sammanträde omfattningen av uppdraget. Man kom fram till att det behövs mer tid att belysa frågan och att ca en halv dag får ägnas åt frågan vid lämpligt tillfälle.
  ___

  Tekniska nämndens beslut
 • Lämna förvaltningens skrivelse som svar på tekniska nämndens uppdrag att utreda Matias Swartlings förslag ”Cykeluppdrag TN 120627”.
 • Ta ställning till nya, framkomna synpunkter från arbetsutskottet.
 • En tidpunkt skall bestämmas för nämndens diskussioner om cykeltrafik/trafik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar